الطاف خفيه

در باره لطف و عنایت الهی در هشت سال دفاع مقدس ملت ایران

بسيج مدرسه عشق است
ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ آذر ۱۳۸٦  

بسيجي كيست؟
بسيجي كسي است كه :
از خود
به نفع مردم
و براي رضاي خدا
ميگذرد. نسخه هايي غير از اين٬ نسخه هاي بدلي هستند. بهايي برايش نپردازيد كه ضرر ميكنيد.

بسيجي با جريانات سياسي دور از خط امام٬  بخصوص احزاب راستگرا و محافظه كار نسبتي دور داشت.
بسيجي خدمتگزار افتخاري و نيمه وقت پشت جبهه و مبارز تمام وقت جبهه بود.
بسيجي واقعي شهدا و جانبازان و خانواده هاي ايثارگران بودند.
اگر كشورمان بيست ميليون جوان داشت همان بيست ميليون جوان مان بسيجي بودند نه اقليتي از ميان اقليتي ديگر.
بسيج در يك جمله مدرسه عشق بود.

===========================

 زماني كه فرمان هشت ماده اي حضرت امام صادر شده بود و جلوي زياده روي ها و مداخله در امور شخصي را تا حدي گرفت بعضي ها خيلي ناراحت شدند. متن فرمان خيلي گويا است:

فـــرمـان 8 مـاده اى امـام خـمـيـنـى خطاب به قوه قضائيه و تمام ارگان هاى اجرائى در مورداسلامى شدن قوانين و عملكردها

بسم الله الرحمن الرحيم

در تـعـقـيـب تـذكـر بـه لزوم اسـلامى نمودن تمام ارگان هاى دولتى بويژه دستگاه هاى قضائى و لزوم جانشين نمودن احكام الله در نظام جمهورى اسلامى به جاى احكام طاغوتى رژيم جبار سابق لازم است تذكراتى به جميع متصديان امور داده شود. اميد است انشاءالله تعالى با تسريع در عمل ، اين تذكرات را مورد توجه قرار دهند.
1 !!! تـهـيـه قـوانـيـن شـرعـيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قـوانـيـن مربوط به مسائل قضائى كه مورد ابتلاى عموم است و از اهميت بيشتر برخوردار اسـت در راءس سـايـر مـصـوبـات قـرار گـيـرد كـه كـار قـوه قـضـائيـه بـه تـاءخـير يا تـعـطـيـل نـكـشـد و حـقـوق مـردم ضـايـع نـشـود، و ابـلاغ و اجـراى آن نـيـز در راءس مسائل ديگر قرار گيرد.
2!!! رسـيـدگـى بـه صـلاحـيـت قـضـات و دادسـتـان هـا و دادگـاهـهـا بـا سـرعـت و دقـت عمل شود تا امور شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضايع نگردد و به همين نحو رسيدگى بـه صـلاحـيـت سـايـر كـارمـنـدان و مـتـصـديـان امـور، بـا بـيـطـرفـى كـامـل بـدون مـسـامـحـه و بـدون اشـكـالتـراشـى هـاى جـاهـلانـه كـه گـاهـى از تـنـدروهـا نـقـل مـى شـود، صـورت گـيـرد تـا در حالى كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مى شوند اشـخـاص مـفـيـد و مـؤ ثـر بـا اشـكـالات واهـى كـنـار گـذاشـتـه نـشـونـد. و مـيـزان ، حـال فـعلى اشخاص است با غمض عين از بعض لغزش هائى كه در رژيم سابق داشته اند مگر آنكه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلا نيز كارشكن و مفسدند.
3 !!! آقـايـان قـضات واجد شرايط اسلامى ، چه در دادگسترى و چه در دادگاه هاى انقلاب بـايـد بـا استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احكام اسلام را صادر كنند و در سراسر كـشـور بـدون مـسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند و ماءمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجـرا و احـضـار احـسـاس آرامـش قـضـائى نـمـايـنـد و احـسـاس كـنـنـد كـه در سـايـه احـكام عـدل اسـلامـى جـان و مـال و حـيـثـيـت آنـان در امـان اسـت . و عـمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست ، كه در ساير ارگان هاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و كميته ها و بسيج و ديگر مـتـصـديـان امـور نيز به طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامى داشته باشد.

4!!! هـيـچ كـس حق ندارد كسى را بدون حكم قاضى كه از روى موازين شرعيه بايد باشد تـوقـيـف كـند يا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف جرم است و موجب تعزير شرعى است .
5 !!! هـيـچ كـس حـق نـدارد در مـال كـسـى چـه مـنـقـول و چـه غـيـر مـنـقـول و در مـورد حق كسى دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع ، آن هم پس از بررسى دقيق ثبوت حكم از نظر شرعى .
6 !!! هـيـچ كـس حـق نـدارد بـه خـانـه يـا مـغـازه و يـا محل كار شخصى كسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسى را جلب كند يا به نام كشف جـرم يـا ارتـكـاب گـنـاه تـعـقـيـب و مـراقـبـت نـمـايـد و يـا نـسـبـت بـه فردى اهانت نموده و اعمال غير انسانى اسلامى مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگرى به نام كـشـف جـرم يـا كشف مركز گناه گوش كند و يا براى كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ بـاشـد، شـنـود بـگـذارد و يـا دنـبـال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسرارى كه از غير به او رسيده ولو براى يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم و گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امـور فـوق مـجـرم و مـسـتـحـق تـعزير شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى باشد.
7 !!! آنـچـه ذكـر شـد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردى است كه در رابطه با توطئه ها و گـروهـك هاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است كه در خانه هاى امن و تيمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصيت هاى مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و بـراى نـقـشـه هـاى خـرابـكـارى و افـسـاد فـى الارض اجـتـمـاع مـى كـنـنـد و مـحـارب خدا و رسـول مـى بـاشـنـد، كـه بـا آنـان در هـر نـقـطـه كه باشند و همچنين در جميع ارگان هاى دولتـى و دسـتگاه هاى قضائى و دانشگاه ها و دانشكده ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل ولى با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان هـا و دادگـاه ها، چرا كه تعدى از حدود شرعيه حتى نسبت به آنان نيز جايز نيست ، چنانچه مـسـامـحـه و سـهـل انـگـارى نـيـز نـبـايـد شـود. و در عـيـن حـال مـاءمـوريـن بـايـد خارج از حدود ماءموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه ، عملى انجام ندهند. و موكدا تذكر داده مى شود كه اگر براى كشف خانه هاى تيمى و مراكز جاسوسى و افساد عليه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى يا محل كار كسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قـمار و فحشا و ساير جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد كردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چرا كه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهى از مـنـكر به نحوى كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صـاحـبـان خـانـه و سـاكـنـان آن را ندارند و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزير و گاهى تقاص ‍ مى باشد. و اما كسانى كه معلوم
شـود شـغـل آنـان جـمـع مواد مخدره و پخش بين مردم است ، در حكم مفسد فى الارض و مصداق سـاعـى در ارض بـراى فـساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قـبـيـل مـوجـود اسـت آنـان را بـه مقامات قضائى معرفى كنند. و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائا حكمى صادر نمايند كه به وسيله آن ماءموران اجرا اجازه داشته باشند به مـنـازل يـا مـحـل هـاى كـار افـراد وارد شـونـد كـه نـه خـانـه امـن و تـيـمـى اسـت و نـه محل توطئه هاى ديگر عليه نظام جمهورى اسلامى ، كه صادر كننده و اجرا كننده چنين حكمى مورد تعقيب قانونى و شرعى است .
8 !!! جـنـاب حجت الاسلام آقاى موسوى اردبيلى رئيس ديوانعالى كشور و جناب آقاى نخست وزيـر مـوظـفـنـد شـرعـا از امـور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيرى نمايند و لازم است در سـراسـر كـشـور، در مراكز استاندارى ها و فرماندارى ها و بخشدارى ها هيات هائى را كه مورد اعتماد و وثوق مى باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مـورد تـجـاوز و تـعـدى مـاءمـوريـن اجـرا، چـه نـسـبـت بـه حـقـوق و امـوال آنـان سر مى زند بدين هيات ها ارجاع نمايند و هيات هاى مذكور نتيجه را به آقايان تـسـليـم و آنـان بـا ارجـاع شـكـايـات بـه مـقـامـات مـسـؤ ول و پـيـگـيرى آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعى مجازات كنند. بايد همه بـدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تاييد و عـنـايـات خـداونـد قـادر كريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقيه الله اروحنا لمقدمه الفـداء و پـشـتـيـبـانـى بـى نـظـيـر مـلت مـتـعـهـد ارجـمـنـد از نـظـام و حـكـومـت ، قـابـل قـبـول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به كسى ظـلم شـود و كـارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق كريم اسلامى از اشخاص بى توجه به مـعـنـويـات صـادر شـود. بـايـد مـلت از ايـن پـس كـه حـال اسـتـقـرار و سـازنـدگى است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جـهات به كارهاى خويش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتيبان خود بدانند و قـوه قـضـائيـه را در دادخواهى ها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببينند و قواى نـظـامـى و انـتـظـامـى و سـپـاه پاسداران و كميته ها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بـدانند. و اين امور بر عهده همگان است و كار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنيا و آخرت مى باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاى دنيوى اسـت . از خـداونـد كـريم خواهانم كه همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرمايد و جمهورى اسـلامـى را تـايـيـد فـرمـوده و آن را بـه حـكـومـت عـالمـى قـائم آل محمد صلى الله عليه و آله متصل فرمايد.
(انه قريب مجيب )
والسلام على عبادالله الصالحين
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 28/9/61


لينك فرمان هشت ماده اي امام خميني ره


کلمات کلیدی: